همکاری های رصدخانه ملی ایران با رصدخانه ایزاک نیوتن

همکاری های رصدخانه ملی ایران با رصدخانه ایزاک نیوتن

قرارداد همکاری رصدخانه ملی ایران و گروه تلسکوپ های آیزاک نیوتن برای مدت ۲ سال دیگر تمدید شد.

بر اساس این قرارداد همکاری که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، دانشجویان موسسات ایرانی از طریق پژوهشگاه دانشهای بنیادی در دوره های ۶ ماهه برای آموزش با تلسکوپ های آن رصدخانه اعزام می شوند. اجاره زمان رصدی تلسکوپ ایزاک نیوتن نیز بخشی از رویکرد رصدخانه ملی ایران برای آموزش و تربیت منجمان است. تاکنون نزدیک به ۲۰ برنامه رصدی و ۲ مساحی نجومی توسط منجمان ایرانی به اجرا درآمده است که حاصل آن انتشار مقالات در نشریات تراز اول تحقیقاتی جهان بوده است.

(تصویر برگرفته از وب سایت رصدخانه ایزاک نیوتون ing.iac.es)