رصدخانه ملی ایران در نشریه “Physics World”

رصدخانه ملی ایران در نشریه “Physics World”

نشریه علمی “Physics World” در جدیدترین شماره خود از طرح رصدخانه ملی ایران، اهداف، اهمیت فعالیت ها و چالش های آن گزارش کوتاهی ارایه کرده است.

در چند سال اخیر و با ورود رصدخانه ملی ایران به مرحله اجرایی، این طرح بازتاب خبری وسیعی در جامعه نجومی ایران و جهان داشته است. این بار نیز مجله علمی “Physics World” در مقاله ای، از این پروژه بزرگ علمی در ایران نوشت. در این مقاله، از اهداف رصدخانه ملی ایران گفته شده و در ادامه به نقش پررنگ آن در نجوم ایران و منطقه اشاره شده است. همچنین چالش های پیش رو در ساخت و راه اندازی این مجموعه تحقیقاتی نیز مورد بحث قرار گرفته است.