سایت و زیرساخت ها

مدت ها پیش از تصویب طرح رصدخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۴، پروژه مکان یابی برای رصدخانه ملی ایران، زیر نظر مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان کار خود را آغاز کرد. این فعالیت تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت و  با توجه به نتایج بدست آمده در طی این چند سال، سایت رصدی مناسب انتخاب و پروژه مکان پایی شروع شد.