فعالیت های زیرساخت

IMG_0790

نمونه سنگ های جمع آوری شده در مطالعات زمین شناسی و گمانه زنی قله گرگش
نمونه سنگ های جمع آوری شده در مطالعات زمین شناسی و گمانه زنی قله گرگش

گزارش زمین‌شناسی و زلزله‌خیزی گرگش

ساختمان رصدخانه همانند دیگر سازه‌ها باید بر شالوده‌ای ساخته شود که بستر مناسبی برای تلسکوپ فراهم کند. این امر نیازمند شناخت ساختار زمین و لایه‌های آن استبرای این منظور نمونه برداری ها به شیوه های متعارف و با ابزارهای نمونه برداری استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت

آماده سازی قله برای نصب تجهیزات

قله گرگش، قله‌ای  ناهموار بود که استقرار مناسب تلسکوپ و ساختمان پشتیبانی (ایستگاه قلهرا ناممکن می‌کرد. برای ایجاد حداقل سطح لازم پس از انجام مطالعات و شبیه سازی ها برای اطمینان از حفظ کیفیت رصدی سایت عملیات تسطیح در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.

جاده رصدخانه

جاده دسترسی به سایت رصدخانه ملی ایران در قله گرگش
جاده دسترسی به سایت رصدخانه ملی ایران در قله گرگش

از انجا که رصدخانه هایی از این نوع دور از مناطق شهری بنا می‌شود با ملاحظه شرایط اقلیمی منطقه و نیازهای فنی جاده برای حمل تجهیزات و آمد و رفت روزانه شرکت مشاور و پیمانکار با تجربه ای برای طراحی و احداث جاده انتخاب شد. پیش از آن جاده دسترسی با همکاری معاونت عمرانی استانداری اصفهان احداث شده بود. این جاده در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری می رسد.

استقرار تیم عملیاتی رصدخانه در منطقه گرگش، کاربری های دیگری از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی را نیز در بر می گیرد.

رصدسرا

مدل کامپیوتری از رصدسرای رصدخانه ملی ایران
نمایی از معماری رصدسرا

پس از تعیین قله گرگش به عنوان مکان نصب تلسکوپ ۳/۴ متری رصدخانه ملی ایران و به دنبال اندازه گیری های مرتبط با آن تسطیح قله، ایجاد زیر ساخت های عمرانی، اندازه گیری های ژئوتکنیک مانندگمانه زنی انجام گرفته است.

به موازات این عملیات و بر اساس برنامه کاربری رصدخانه ملی ایران، عملیات احداث مجموعه ساختمان‌های سه‌گانه محفظه، خدمات و رصدسرا را در دستور کار قرار گرفت.

رصدسرا در شهر کامو با دید مستقیم به قله در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار احداث می شود.

نقشه جاده رصدخانه ملی ایران