فعالیت های عمرانی

IMG_0784

مدل کامپیوتری از رصدسرای رصدخانه ملی ایران
مدل کامپیوتری از رصدسرای رصدخانه ملی ایران

پس از تعیین قله گرگش به عنوان مکان نصب تلسکوپ ۳/۴ متری رصدخانه ملی ایران و به دنبال اندازه گیری های مرتبط با آن تسطیح قله، ایجاد زیر ساخت های عمرانی، اندازه گیری های ژئوتکنیک مانندگمانه زنی انجام گرفته است.

به موازات این عملیات و بر اساس برنامه کاربری رصدخانه ملی ایران، عملیات احداث مجموعه ساختمان‌های سه‌گانه محفظه، خدمات و رصدسرا را در دستور کار قرار گرفت.

رصدسرا در شهر کامو با دید مستقیم به قله در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار احداث می شود. این زمین علاوه بر کاربری عملیاتی و پشتیبانی رصدخانه ملی ایران به عنوان محل اصل

جاده رصدخانه

جاده دسترسی به سایت رصدخانه ملی ایران در قله گرگش
جاده دسترسی به سایت رصدخانه ملی ایران در قله گرگش

از انجا که رصدخانه هایی از این نوع دور از مناطق شهری بنا می‌شود با ملاحظه شرایط اقلیمی منطقه و نیازهای فنی جاده برای حمل تجهیزات و آمد و رفت روزانه شرکت مشاور و پیمانکار با تجربه ای برای طراحی و احداث جاده انتخاب شد. پیش از آن جاده دسترسی با همکاری معاونت عمرانی استانداری اصفهان احداث شده بود. این جاده در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری می رسد.

ی استقرار تیم عملیاتی رصدخانه در منطقه گرگش، کاربری های دیگری از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی را نیز در بر می گیرد.