نشست کاربران علمی رصدخانه ملی ایران

s1-760x360

نخستین نشست کاربران علمی رصدخانه ملی ایران با هدف تبادل نظر در خصوص کاربری علمی سایت و تجهیزات رصدی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار شد.

s2در این نشست مجری طرح رصدخانه ملی ایران گزارشی از پیشرفت های طرح رصدخانه ملی ایران بویژه در زمینه زیرساخت های علمی، تجهیزات رصدی موجود، توپوگرافی سایت و همیچنین زیرساخت های فنی موجود و آینده نزدیک را ارایه کرد. در این نشست همچنین برنامه های علمی و آموزشی و همچنین ابزارگان مرتبط با تلسکوپ ۳/۴متری این رصدخانه به بحث گذاشته شد.

پیشرفت های اخیر در زمینه ساخت تجهیزات رصدی و شتاب گرفتن فعالیت های بخش های عمرانی و فنی طرح در ماه های اخیر، ارتباط روز افزون با کاربران رصدخانه، محققان حوزه نجوم و کیهان شناسی رصدی و آمادگی برای بهره برداری علمی از رصدخانه را ایجاب می کند.