تحقیقات و اهداف علمی

تحقیقات و اهداف علمی

رصدخانه ملی ایران از یک تلسکوپ ۳.۴ متری و ابزارهای نجومی مدرن برخوردار است. با وجود آن که امروزه شاهد حضور تلسکوپ های غول پیکر ۸ متری و ۱۰ متری در جهان هستیم، اما هر تلسکوپ با توجه به ابعاد و تکنولوژی به کار رفته در ابزارهای خود، اهداف علمی متفاوتی را دنبال می کند و بررسی همه آن ها با استفاده از تلسکوپ های بزرگ، غیر ممکن است.

در راستا، در ابتدای فعالیت طرح رصدخانه ملی ایران، با توجه به نیازهای جامعه نجوم ایران و البته تحقیقات علمی پیشرو در جهان، اهداف علمی مناسب برای این تلسکوپ مطالعه و مشخص شد. این اهداف از مطالعه سیارات فراخورشیدی و شکل گیری سیارات تا کهکشان های دوردست و خوشه ها و گروه های کهکشانی را در بر می گیرد. قابل ذکر است که آشکارسازهای نجومی این تلسکوپ جهت مطالعه در گستره نور مرئی طراحی و ساخته می شوند و بنابراین مطالعات به این بازه از طیف نور مربوط می شود.