سخرانان مدعو

محمد اخلاقی (CEFCA)

عاطفه جوادی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

حسین حقی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)

حبیب خسروشاهی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

سهراب راهوار (دانشگاه صنعتی شریف)

سارا رضایی خوشبخت (دانشگاه چالمرز & موسسه ماکس پلانک  )

صدیقه سجادیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مریم صابری (دانشگاه اسلو)

الهام صارمی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

فاطمه طباطبایی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

امین فرهنگ (دانشگاه تهران)

علیرضا مولائی نژاد (دانشگاه کمبریج)

بهرام مبشر (دانشگاه کالیفرنیا ریورساید)

سعدالله نصیری (دانشگاه شهید بهشتی)