سخنرانان مدعو

سخنرانان:
• بهار بیداران، دانشگاه هایدلبرگ
• سعید توسلی، دانشگاه خوارزمی
• مرضیه جعفری، موسسه فناوری کالیفرنیا
• حبیب خسروشاهی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
• مجتبی رئوف، رصدخانه لیدن
• محمود روشن، دانشگاه فردوسی مشهد
• تیمور سیف اللهی، دانشگاه گرونیگن
• آناهیتا علوی، موسسه فناوری کالیفرنیا
• قاسم گوزلی اصل، دانشگاه هلسینکی
• بهرام مبشر، دانشگاه کالیفرنیا
• فرنیک نیک اختر، دانشگاه پنسیلوانیا