کمیته‌های علمی و اجرایی

کمیته علمی:
• سعید توسلی، دانشگاه خوارزمی
• عاطفه جوادی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
• حبیب خسروشاهی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
• الهام صارمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی

کمیته اجرایی:
• عاطفه جوادی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
• آرش دانش، پژوهشگاه دانش های بنیادی
• الهام صارمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
• بنیامین صحرانورد، دانشگاه خوارزمی
• سپیده قاضی عسگر، دانشگاه صنعتی اصفهان
• مهدیه نوابی، پژوهشگاه دانش های بنیادی