ستونی

قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.
هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.
فوتون‌های باانرژی خاص توسط اتم، عنصر و یا مولکول جذب می‌شوند اگر این انرژی با اختلاف انرژی حالت‌های انرژی آن اتم، عنصر و یا مولکول برابر باشد. در مثال آورده شده در این شکل الکترون واقع‌شده در حالت اول می‌تواند از طریق جذب کردن فوتون‌های باانرژی مختلف (نشان داده‌شده در رنگ‌های مختلف) به حالت‌های برانگیخته باانرژی بالاتر (حالت دوم، سوم و چهارم) صعود پیدا کند.
قطر زاویه ای
فوتون‌های باانرژی خاص توسط اتم، عنصر و یا مولکول جذب می‌شوند اگر این انرژی با اختلاف انرژی حالت‌های انرژی آن اتم، عنصر و یا مولکول برابر باشد. در مثال آورده شده در این شکل الکترون واقع‌شده در حالت اول می‌تواند از طریق جذب کردن فوتون‌های باانرژی مختلف (نشان داده‌شده در رنگ‌های مختلف) به حالت‌های برانگیخته باانرژی بالاتر (حالت دوم، سوم و چهارم) صعود پیدا کند.
قطر زاویه ای
قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.
هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.
هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.
فوتون‌های باانرژی خاص توسط اتم، عنصر و یا مولکول جذب می‌شوند اگر این انرژی با اختلاف انرژی حالت‌های انرژی آن اتم، عنصر و یا مولکول برابر باشد. در مثال آورده شده در این شکل الکترون واقع‌شده در حالت اول می‌تواند از طریق جذب کردن فوتون‌های باانرژی مختلف (نشان داده‌شده در رنگ‌های مختلف) به حالت‌های برانگیخته باانرژی بالاتر (حالت دوم، سوم و چهارم) صعود پیدا کند.
قطر زاویه ای
قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.

کروسلی