اپتیک فعال

  1. خانه
  2. اپتیک فعال

اپتیک فعال

هنگامی که سخن از ساخت تلسکوپ های قوی تر به میان می آید، شکل آینه اولیه به اندازه ابعاد آن مهم است. رسیدن به شکل مناسب آینه از جهاتی به طراحی اپتیکی تلسکوپ بستگی دارد. از سوی دیگر برای داشتن تصویر ایده‌آل باید آینه را در بهترین فرم نگه داشت. برای خنثی کردن اثرات جاذبه بر روی شکل آینه، تلسکوپ INO340 به سیستم اپتیک فعال مجهز است. در این روش سیستم اپتیک فعال نیروی لازم برای خنثی کردن اثر جاذبه را به آینه تلسکوپ وارد می کند.

شکل آینه اولیه INO340 با مجموعه ای از عملگر های فعال دارای پیستون های پنوماتیک کنترل می شود. سیستم باید تمام فرکانس های پایین را اصلاح کند. آینه از طریق پد محوری و جانبی پشتیبانی می شود.

آینه اولیه به گونه ای تنظیم شده است که گویی در حالت جاذبه صفر نگه داشته شده است، چرا که نیروهای پشتیبانی دقیقاً به اندازه ای اعمال می شوند که ۴ تن نیروی گرانشی وارده بر روی آینه اولیه را خنثی کنند. به این شرایط به اصطلاح شناوری گفته می شود. در کنار این سیستم پشتیبانی غیرفعالی نیز در نظر گرفته شده است تا وزن خود آینه را تحمل کند. موقعیت پدهای پشتیبانی به شکلی بهینه سازی شده اند تا حداقل تغییر شکل در سطح آینه اتفاق بیفتد. سیلندر های نیوماتیک شکل آینه را به شکلی تغییر می دهند که ابیراهی های اپتیکی جبهه موج ورودی را از بین ببرند. بعلاوه می توان موقعیت سیلندرها را برای تصحیح انواع خاصی از انحراف نیز تنظیم کرد به طوری که بار، تغییر شکل و موقعیت آینه همواره در اندازه مورد نظر نگهداری شود.

برای انجام این کار، مسئله کنترل فعال INO340 به دو حلقه تقسیم می شود: یک حلقه داخلی که فشار را در هر یک از سیلندرهای پنوماتیک کنترل می کند، و یک حلقه خارجی که موقعیت آینه را در محل سه موقعیت دهنده مونیتور می کند. INO340 دارای ۶۰ سیلندر محوری در چهار حلقه هم مرکز است که از مرکز به بیرون به ترتیب ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ پد را شامل می شوند. علاوه بر این، INO340 دارای ۲۴ سیلندر جانبی است.

فهرست