گنجینه طرح

2023
Start
Start
ثبت اولین نور
2022
Construction
Construction
لایه نشانی آینه اولیه.
2022
Construction
Construction
لایه نشانی آینه ثانویه
2022
Construction
Construction
اتمام سامانه لایه نشانی
2021
Construction
Construction
اتمام عملیات عمرانی
2021
Construction
Construction
نصب تلسکوپ در گنبد
2020
Construction
Construction
اتمام مراحل ساخت و مونتاژ در کارخانه
2020
Construction
Construction
اتمام نصب گنبد
2018
Construction
Construction
شروع ساخت قطعات تلسکوپ در کارخانه
2017
Construction
Construction
شروع عملیات ساخت گنبد در محل قله
2017
Construction
Construction
شروع فعالیت های علمی در محل سایت رصدخانه ملی ایران
2016
Construction
Construction
اتمام ساخت جاده دسترسی به سایت
2016
Construction
Construction
سفارش آینه ثانویه
2016
Design
Design
اتمام طراحی جزئی
2014
Design
Design
آینه اولیه(بدون لایه نشانی) به ایران رسید
Design
2013
Design
شروع طراحی جزئی
2012
Design
Design
آغاز ساخت جاده دسترسی
Concept
2012
Concept
تایید طراحی های مفهومی
2009
Concept
Concept
سفارش آینه اولیه
2008
Concept
Concept
آغاز عملیات مکان پایی در قله های گرگش و دینوا
Setup
2007
Setup
پایان عملیات مکان یابی با تعیین قله های گرگش و دینوا
2006
Setup
Setup
پژوهشگاه دانش های بنیادی به عنوان میزبان و مجری طرح رصدخانه ملی ایران انتخاب شد
Initiation
2003
Initiation
چهار محل برای عملیات مکان یابی بلند مدت انتخاب شدند
2001
Initiation
Initiation
آغاز
فهرست