مراجعات عمومی دفتر تهران
دفتر رصدسرا

آدرس: تهران، بزگراه ارتش، روبروی اراج،‌ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کد پستی: ۳۶۶۱۳-۱۹۵۶۸

تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۲۷۳۰۹-۰۲۱

ایمیل: ino@ipm.ir

آدرس: اصفهان، شهر کامو و چوقان، رصدخانه ملی ایران

کد پستی: ۷۳۸۵۴-۸۷۵۵۱

تلفن: ۵۵۶۶۷۰۹۰-۰۳۱
putlocker
google map html
مراجعات عمومی دفتر تهران

آدرس:  تهران، بزگراه ارتش، روبروی اراج،‌ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کد پستی: ۳۶۶۱۳-۱۹۵۶۸

تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۲۷۳۰۹-۰۲۱

ایمیل: ino@ipm.ir

دفتر رصدسرا

آدرس: اصفهان، شهر کامو و چوقان، رصدخانه ملی ایران

کد پستی: ۷۳۸۵۴-۸۷۵۵۱

تلفن: ۵۵۶۶۷۰۹۰-۰۳۱
putlocker
google map html

موقعیت رصدخانه

putlocker
google map html
فهرست