کنفرانس ملی رصدخانه ملی ایران

رصدخانه ملی ایران: اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ ۳/۴ متری

با نزدیک شدن به مراحل پایانی راه اندازی تلسکوپ ۳/۴ متری رصدخانه ملی ایران، نیاز به شناخت قابلیت های علمی و ابزارگان رصدی این تلسکوپ در جامعه نجوم ایران ضروری می نماید. این کنفرانس ملی فرصتی فراهم خواهد کرد تا اخترشناسان ایرانی با وضعیت فعلی طرح رصدخانه ملی ایران، اهداف علمی و چشم اندازهای آن بیشتر آشنا شوند و با مشارکت در برنامه های آینده این طرح  ملی، حداکثر بهره وری علمی از آن حاصل گردد.

موضوعات مورد بحث در کنفرانس عبارتند از:

رصدخانه ملی ایران:

 • مکان‌یابی، شرایط کنونی، راه اندازی، تجهیزات رصدی و ابزارگان

زمنیه‌های علمی-تحقیقاتی:

 •  منظومه شمسی ما
 • محیط میان ستاره ای، تشکیل ستارگان و سیارات
 • سیارات فراخورشیدی
 • کهکشان راه شیری و کهکشانهای مجاور، جمعیت های ستاره ای
 • شکل گیری و تحول کهکشان ها
 • گروه ها و خوشه های کهکشانی
 • رویدادهای رصدی وابسته به زمان
 • جهان با درخشندگی سطحی پایین
 • کیهان شناسی و فیزیک بنیادی
 • مساحی‌های بزرگ