زمینه‌های علمی

با توجه به نیازهای مختلف جامعه علمی ایران طیف گسترده‌ای از اهداف برای رصدخانه ملی در نظر گرفته شده است. از این رو طرح علمی رصدخانه ملی ایران می بایست ماهیت جامعی داشته باشد. فهرست کامل اهداف علمی اولیه INO340 در زیر گنجانده شده اند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تیم علمی رصدخانه ملی ایران مشغول بازبینی این طرح علمی می باشند.

زمینه‌های علمی

دقیقه قوسی

Arcminute دقیقه قوسی که با علامت دقیقه ´   نشان داده می‌شود یک یکای اندازه‌گیری زاویه است  که معمولاً برای زوایای…
زمینه‌های علمی
هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.

قطر ظاهری

Apparent Diameter زمانی که به اجرام آسمانی نگاه می‌کنیم. معمولاً درکی از فاصله آنها نسبت به خود نداریم. به‌عبارت‌دیگر،  ستاره‌ها…
زمینه‌های علمی

خط جذبی

Absorption Line خط جذبی در یک طیف زمانی ظاهر می‌شود که یک ماده جذب‌کننده  بین منبع نور و ناظر قرار…
فهرست