نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

دقیقه قوسی

Arcminute دقیقه قوسی که با علامت دقیقه ´   نشان داده می‌شود یک یکای اندازه‌گیری زاویه است  که معمولاً برای زوایای کوچک استفاده می‌شود. هر دقیقه قوسی معادل یک‌شصتم   درجه است.…
هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.

قطر ظاهری

Apparent Diameter زمانی که به اجرام آسمانی نگاه می‌کنیم. معمولاً درکی از فاصله آنها نسبت به خود نداریم. به‌عبارت‌دیگر،  ستاره‌ها و اجسامی که در آسمان شب می‌بینیم در فواصل کاملاً…
قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.

قطر زاویه ای

Angular Diameter قطر زاویه ای که معمولا برای اندازه گیری اندازه ظاهری اجسام استفاده می شود زاویه ای است که توسط  ناظر برای جسم مورد نظر در یک فاصله مشخص…

خط جذبی

Absorption Line خط جذبی در یک طیف زمانی ظاهر می‌شود که یک ماده جذب‌کننده  بین منبع نور و ناظر قرار می‌گیرد. این ماده جذب‌کننده می‌تواند لایه بیرونی یک ستاره، ابری…
فهرست