ارسال شده توسط دانش

  1. خانه
  2. دانش

دقیقه قوسی

Arcminute دقیقه قوسی که با علامت دقیقه ´   نشان داده می‌شود یک یکای اندازه‌گیری زاویه است  که معمولاً برای زوایای کوچک استفاده می‌شود. هر دقیقه قوسی معادل یک‌شصتم   درجه است.…

قطر ظاهری

هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.
Apparent Diameter زمانی که به اجرام آسمانی نگاه می‌کنیم. معمولاً درکی از فاصله آنها نسبت به خود نداریم. به‌عبارت‌دیگر،  ستاره‌ها و اجسامی که در آسمان شب می‌بینیم در فواصل کاملاً…

خط جذبی

Absorption Line خط جذبی در یک طیف زمانی ظاهر می‌شود که یک ماده جذب‌کننده  بین منبع نور و ناظر قرار می‌گیرد. این ماده جذب‌کننده می‌تواند لایه بیرونی یک ستاره، ابری…
فهرست