نمودار BPT Diagram) BPT)

کهکشانهای با هسته فعال تنها اجسامی نیستند که دارای خطوط نشری هستند. زمانی که ستاره زایی در یک کهکشان اتفاق می افتد، تابش خروجی از ستاره های تازه متولدشده سنگین…

باریون

در مدل استاندارد ذرات هر ذره دارای یک خاصیت ذاتی به نام اسپین هستند. ذرات با اسپین صحیح را بوزون و ذرات با اسپین نیمه صحیح را فرمیون می نامند…

ماده باریونیک

با توجه به عنوان انتظار میرود ماده باریونیک ماده ای باشد که از باریون ها تشکیل شده باشد. در مدل استاندارد ذرات، باریون ها ذراتی هستند  که از سه کوارک…
فهرست